Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Čerpání rozpočtu za rok 2009

Čerpání rozpočtu za rok 2009

Čerpání rozpočtu za rok 2009 - Příjmy

§ pol. Rozpočet Čerpání
1111 DPFO ze závislé činnosti 4 272 200 4 272 112,74
1112 DPFO podávající přiznání 507 900 507 859,91
1113 DPFO vybíraná srážkou 360 100 360 063,30
1121 DPPO 4 481 000 4 480 915,69
1122 DPPO za obec 121 800 121 800,00
1211 DPH 8 353 600 8 353 534,00
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 23 000 23 000,00
1334 Odvody za odnětí půdy 86 800 86 798,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 558 400 558 316,00
1341 Poplatek ze psů 104 100 104 050,00
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 59 100 59 052,00
1344 Poplatek ze vstupného 4 900 4 880,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 300 1 206,00
1346 Povolení k vjezdu 1 800 1 800,00
1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj 150 000 150 000,00
1351 Odvod z výtěžku VHP 101 400 101 308,00
1361 Správní poplatky 245 800 245 750,00
1511 Daň z nemovitosti 1 156 100 1 156 038,69
4111 Neinvest.přijaté transf. z všeob.pokl.spr.SR 531 200 531 168,00
4112 Plánovaná globální dotace 1 566 300 1 566 300,00
4116 Ost.neinv.transfery ze stát.rozpočtu 177 300 177 130,00
4121 Dotace od obcí 476 000 475 814,00
4122 Neinvest.přijaté transf. od krajů 33 500 33 465,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 1 100 012,00
4222 Invest.přijaté transf.od krajů-územ.plán 3 680 000 3 680 000,00
1012 2119 Pronájem pozemků-věcné břemeno 3 400 3 400,00
1012 2131 Pronájem pozemků 14 100 14 090,00
1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 80 000 80 000,00
2321 2324 VH kanal.-náhrada za škodu 2 500 2 500,00
3314 2111 Místní knihovna 39 000 38 942,00
3341 2111 Místní rozhlas 1 600 1 590,00
3341 2322 Místní rozhlas-přij.pojistné náhrady 17 600 17 568,00
3412 2111 Hřiště Ostrůvek 26 800 26 750,00
3612 2132 Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 836,00
3632 2111 Poplatek z hrobů 23 000 23 000,00
3639 2322 Bud.č.p.319(ZUŠ)-poj.náhrada 35 700 35 695,00
3639 2324 Bud.č.p.319(ZUŠ)-přijatá náhrada 3 000 3 000,00
3722 2111 SKO-popl.za svoz odpadu 162 500 162 422,00
3724 2324 Přijaté nekapit.přísp.a náhr.-nebez.odpad 2 100 2 082,00
3725 2324 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 231 100 231 100,50
4359 2111 Stravování důchodců 254 000 253 944,00
6171 2111 ÚM-kopírování, Mladé hody 62 600 62 583,00
6171 2132 Pronájem nemovitostí 307 500 307 481,00
6171 2210 Přijaté sankční platby - SÚ 24 000 24 000,00
6171 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 22 000 21 926,22
6310 2141 Úroky KB 160 300 160 271,21
6310 2141 Úroky Volksbanka 200 125,18
6310 2141 Úroky Česká spořitelna 100 48,42
6409 2324 Platby minulých let 4 300 4 264,00
6409 2329 Doplňkové přijmy 11 000 10 932,00
Příjmy celkem28 549 90029 647 923,86

Financování

Výdaje Rozpočet Čerpání
Zůstatek 31.12.2008 /8115/12 081 00012 080 920,08
Splátky úvěru /8124/-937 700-937 685,17
Financování celkem11 143 30011 143 234,91

Čerpání rozpočtu za rok 2009 - Výdaje

§ Pol. Rozpočet Čerpání
1012 XXXX Pozemky 50 000 34 001,00
2212 XXXX Místní komunikace 4 172 100 3 045 743,46
2219 XXXX Chodníky 2 500 000 794 889,45
2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 144 400 144 400,00
2310 XXXX Pitná voda 250 000 215 754,50
2321 XXXX VH - kanalizace 6 855 200 4 685 548,77
2321 XXXX Intenzifikace čistírny odp.vod 2 082 500 1 583 082,00
3111 5331 MŠ-neinvestiční příspěvek 750 000 750 000,00
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 200 000 85 310,40
3113 5331 ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 350 000 2 350 000,00
3113 XXXX ZŠ-oprava budovy 100 000 0,00
3113 5321 Příspěvek ZŠ Tišnov 22 100 22 009,00
3231 5141 ZUŠ-úroky z úvěru 114 000 112 101,60
3314 XXXX Místní knihovna 905 000 747 471,37
3319 5229 Příspěvek SUZAT 45 000 45 000,00
3319 5492 Koncerty - dar 13 000 13 000,00
3341 XXXX Místní rozhlas 80 000 55 109,00
3349 5169 Zpravodaj 40 000 37 965,85
3392 XXXX Kulturní dům 400 000 56 456,93
3399 5223 Příspěvek církvi 300 000 300 000,00
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 75 000 71 811,00
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 380 000 158 706,00
3419 5222 Příspěvek FC Veverská Bítýška 200 000 200 000,00
3419 5222 Příspěvek Hockey Club Veverská Bítýška 130 000 130 000,00
3419 5222 Příspěvek Tenisový club Veverská Bítýška 45 000 45 000,00
3419 5222 Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 18 000 18 000,00
3421 5222 Příspěvek Junák Veverská Bítýška 20 000 20 000,00
3631 XXXX Veřejné osvětlení 600 000 468 000,92
3632 XXXX Pohřebnictví 70 000 57 178,84
3635 XXXX Územní plánování 700 000 440 000,00
3636 5329 Příspěvek Mikroregion Kuřimka 5 800 5 800,00
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 568 900 1 033 682,00
3639 XXXX Doprava 300 000 103 663,72
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 450 000 0,00
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 57 000 53 841,42
3639 XXXX Budova Pošty 60 000 0,00
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 0,00
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu 2 335 000 2 066 090,05
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 10 000 0,00
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun.odpadů 50 000 26 660,00
3745 XXXX Vzhled obce 689 900 465 131,40
3745 XXXX Dětský koutek org.37 490 000 0,00
4359 XXXX Sociální péče-stravování důchodců 600 000 559 742,89
4359 5331 Přísp.org. Vývařovna obědů - neinv.přísp. 670 000 670 000,00
5311 5321 Město Kuřim - přestupky org.5 14 000 11 000,00
5512 XXXX Hasiči 388 500 307 136,25
6112 XXXX Obecní zastupitelstvo 1 650 000 1 525 110,00
6117 XXXX Volby do Evropského parlamentu 40 000 33 889,30
6171 XXXX Správa 5 158 600 4 521 879,27
6171 XXXX Správa-výměna oken org. 40 600 000 465 928,00
6171 XXXX Tělocvična 286 000 280 518,77
6171 XXXX Hody org.41 88 000 87 422,00
6310 5141 Volksbank CZ - úroky z úvěru 62 300 40 326,83
6310 5163 Poplatky KB 50 000 48 127,00
6310 5163 Volksbank CZ - poplatky bance 1 600 1 572,00
6310 5163 Česká spořitelna - poplatky bance 3 000 2 493,00
6320 5163 Pojištění majetku 160 000 146 172,00
6330 5342 Podíl do SF 0 196 774,00
6330 5345 Převody rozpočtovým účtům 0 1 100 012,00
6399 5362 DPPO za obec 121 800 121 800,00
6399 XXXX Ostatní finanční operace 19 000 3 473,00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 300 229,80
6409 5222 Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 5 000 5 000,00
6409 5222 Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 30 000 30 000,00
6409 5222 Příspěvek Svaz těl. postižených V.B. 15 000 15 000,00
6409 5222 Příspěvek ADRA 5 000 5 000,00
6409 5222 Příspěvek Okr. spolek /keramika/ 4 000 4 000,00
6409 5222 Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 12 000 12 000,00
6409 5222 Příspěvek Oříšek 25 000 25 000,00
6409 5222 Příspěvek Klub přátel TJ 17 000 17 000,00
6409 5222 Příspěvek Svaz rodičů a dětí Chudčice 10 000 10 000,00
6409 5901 Rezerva 20 300 0,00
Výdaje celkem 39 689 300 30 688 014,79
Příjmy celkem k 31.12.200929 647 923,86 Kč
Výdaje celkem k 31.12.2009– 30 688 014,79 Kč
Financování celkem k 31.12.200911 143 234,91 Kč
Volksbank CZ k 31.12.2009- 2 131,34 Kč
Česká spořitelna k 31.12.2009– 6 695,31 Kč
Depozita /8901/- 69 617,00 Kč
Zůstatek BÚ k 31.12.200910 024 700,33 Kč
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 13.7.2024

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 29/16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška