Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 - schválený

Zveřejněno: 14.3. 2022

Rozpočet na rok 2022 - Příjmy

§ položka popis rozpočet r. 2022
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 9 500 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 600 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 550 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 13 000 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 817 600
1211 Daň z přidané hodnoty 28 800 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15 000
1337 Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 2 000
1341 Poplatek ze psů 102 400
1342 Poplatek z pobytu 5 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 44 000
1345 Svoz komunálního odpadu 1 246 400
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 45 000
1361 Správní poplatky 360 000
1381 Daň z hazardních her 300 000
1511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah 2 424 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů-posilující vrt HV 102 400 000
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 51 000
1012 XXXX Pronájem pozemků 40 000
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 274 000
2169 XXXX Ostatní správa v průmyslu staveb. obchodu a službách 500
2310 XXXX Pitná voda-pachtovné-vodovod.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. 822 200
2321 XXXX VH kanalizace-pachtovné-kanal.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. 1 384 700
3111 XXXX Mateřská škola-nájemné 20 000
3113 XXXX Základní škola-nájemné 15 000
3314 XXXX Místní knihovna 30 000
3314 XXXX Místní knihovna-příměstský tábor 25 000
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy 500
3349 XXXX Zpravodaj-inzerce 12 000
3392 XXXX Kulturní dům-nájemné 352 000
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 25 000
3412 XXXX Tělocvična-poplatek za užívání 20 000
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 4 000
3632 XXXX Poplatek z hrobů 65 900
3632 XXXX Pohřebnictví-nájem smuteční síně 38 900
3635 XXXX Územní plánování-ČEPS 169 400
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 189 700
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 230 000
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 400
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 770 000
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 6 000
6171 XXXX Čin.místní správy-prodej knihy odznaky kalendáře atd. 500
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 45 800
6310 XXXX Úroky 500
6310 XXXX Úroky - SF 100
6310 XXXX Úroky-fond pro obnovu vodohosp.majetku 200
6409 XXXX Doplňkové příjmy 100
Příjmy celkem 65 814 800

Rozpočet na rok 2022 - Výdaje

§ položka popis rozpočet r. 2022
1012 XXXX Pozemky 1 600 000
2212 XXXX Místní komunikace 8 210 000
2212 XXXX Místní komunikace-u rybníků 2 500 000
2212 XXXX Místní komunikace-sídliště domy č.p.647-648 1 700 000
2212 XXXX Místní komunikace- ul.V Brance (1.etapa) 2 200 000
2212 XXXX Místní komunikace- Chmelníky 5 000 000
2212 XXXX Místní komunikace- Okřínek 4 500 000
2219 XXXX Chodníky 5 400 000
2292 XXXX Dopravní obslužnost 200 000
2310 XXXX Pitná voda 700 000
2310 XXXX Pitná voda-fond pro obnovu vodohosp.majetku 1 999 800
2321 XXXX VH-kanalizace 3 500 000
2321 XXXX VH-splašková kananlizace-fond pro obnovu vodohosp.maj. 2 192 200
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 1 200 000
3111 XXXX MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší výkup pozemků 2 100 000
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 300 000
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 400 000
3113 XXXX ZŠ-studie projekt výkup pozemku 3 300 000
3314 XXXX Místní knihovna 1 350 000
3314 XXXX Místní knihovna-příměstský tábor 25 000
3314 XXXX MLK-ošatné výročí - SF 12 200
3319 XXXX Příspěvek Divadlo Prkno z.s. 40 000
3319 XXXX Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška z.s. 40 000
3326 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 120 000
3341 XXXX Místní rozhlas 1 400 000
3349 XXXX Zpravodaj 75 000
3392 XXXX Kulturní dům 3 000 000
3392 XXXX Kulturní dům-zateplení-projekt rekonstrukce 11 000 000
3399 XXXX Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška 300 000
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 95 000
3399 XXXX Kulturní akce města 300 000
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba 12 200
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba 178 000
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-domácí hospicová péče 33 000
3412 XXXX Víceúčelová a dětská hřiště 1 400 000
3412 XXXX Dětské hřiště (u bytového domu č.p.579) 4 200 000
3412 XXXX Tělocvična 900 000
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. 300 000
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 160 000
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 40 000
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 35 000
3421 XXXX Příspěvek Junák-český skaut středisko Vev.Bítýška z.s. 35 000
3515 XXXX Příspěvek Gynness Brno s.r.o.-gyn.ambulance 45 000
3631 XXXX Veřejné osvětlení 2 000 000
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) 8 500
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) 73 500
3635 XXXX Územní plánování 1 200 000
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek 162 700
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka-investiční příspěvek 86 900
3636 XXXX Územní rozvoj - úprava náměstí 800 000
3639 XXXX Veřejně prosp.práce komun.služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 1 850 000
3639 XXXX Doprava 300 000
3639 XXXX ČOV-garáž 200 000
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ 400 000
3639 XXXX Kemp Hana 300 000
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 300 000
3639 XXXX Budova ulice Boční č.p.81 2 000 000
3639 XXXX Kotelna u bytového domu č.p. 610 300 000
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 4 000 000
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu-výročí ze SF 4 100
3722 XXXX Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů 250 000
3722 XXXX Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr 2 000 000
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 7 000
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 150 000
3745 XXXX Vzhled obce 1 600 000
3900 XXXX Příspěvek Práh jižní Morava z.ú. 4 700
4341 XXXX Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 30 000
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 1 000 000
5213 XXXX Krizová opatření 80 000
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 40 000
5512 XXXX Hasiči 400 000
5512 XXXX Hasiči-cisternová automobilová stříkačka 5 500 000
6112 XXXX Zastupitelstvo města 3 700 000
6112 XXXX Zastupitelstvo města-výročí ze SF 8 200
6171 XXXX Činnost místní správy 6 800 000
6171 XXXX Grafický vizuál města-image města 310 000
6171 XXXX Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 400 000
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 140 000
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 145 700
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 120 000
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 51 900
6171 XXXX Činnost místní správy-výročí-SF 10 000
6221 XXXX Humanitární zahraniční pomoc přímá-Ukrajina 45 000
6310 XXXX Poplatky KB 19 200
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 2 300
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 1 600
6310 XXXX Poplatek KB-SF 3 000
6310 XXXX Česká spořitelna-poplatky bance-fond pro obnovu vod.maj. 1 600
6320 XXXX Pojištění majetku 220 000
6330 XXXX Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. 1 500
6399 XXXX DPPO za obec 817 600
6399 XXXX Ostatní finanční operace-DPH 400 000
6402 XXXX Finanční vypořádání 6 300
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6 000
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 80 000
6409 XXXX Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška 23 000
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 30 000
6409 XXXX Příspěvek MC Oříšek z.s. 60 000
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz ZO Vev.Bítýška 10 000
6409 XXXX Příspěvek Pionýr 15 000
6409 XXXX Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF 40 000
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 10 000
6409 XXXX Rezerva 63 218 800
6409 XXXX Zápůjčky-SF 60 000
Výdaje celkem 175 986 500

Rozpočet na rok 2022 - Financování

§ položka popis rozpočet r. 2022
8115 Zůstatek na bankovních účtech 110 171 700
Financování celkem 110 171 700
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 13.7.2024

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 29/16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška