Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 - schválený

Zveřejněno: 4.3. 2023

Rozpočet na rok 2023 - Příjmy

§ položka popis rozpočet r. 2023
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 10,400,000
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 900,000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2,000,000
1121 Daň z příjmů právnických osob 15,200,000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 878,800
1211 Daň z přidané hodnoty 34,400,000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15,000
1341 Poplatek ze psů 104,400
1342 Poplatek z pobytu 35,000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 33,000
1345 Svoz komunálního odpadu 1,297,100
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 45,000
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 2,000
1361 Správní poplatky 210,000
1381 Daň z hazardních her 350,000
1511 Daň z nemovitých věcí 2,200,000
4111 Neinv.přijaté transfery ze SR-Volba prezidenta ČR 77,200
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah 2,593,300
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10,000
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 20,000
1012 XXXX Pronájem pozemků 45,700
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 31,200
2310 XXXX Pitná voda-pachtovné-vodovod.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. 773,600
2321 XXXX VH kanalizace-pachtovné-kanal.infrastr.-fond pro obnovu vod.maj. 1,709,600
3111 XXXX Mateřská škola-nájemné 20,000
3113 XXXX Základní škola-nájemné 15,000
3314 XXXX Místní knihovna 35,000
3314 XXXX Místní knihovna-příměstský tábor 25,000
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy 500
3349 XXXX Zpravodaj-inzerce 16,000
3392 XXXX Kulturní dům-nájemné 396,300
3399 XXXX Dny města-Běh pro Slešťůvku 8,600
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 25,000
3412 XXXX Tělocvična-poplatek za užívání 80,000
3632 XXXX Poplatek z hrobů 66,900
3632 XXXX Pohřebnictví-nájem smuteční síně 44,800
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 220,000
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 204,000
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 770,000
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 5,500
6171 XXXX Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. 3,000
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 50,700
6310 XXXX Úroky 3,000,000
6310 XXXX Úroky - SF 100
6310 XXXX Úroky-fond pro obnovu vodohosp.majetku 200
Příjmy celkem 78,317,500

Rozpočet na rok 2023 - Výdaje

§ položka popis rozpočet r. 2023
1012 XXXX Pozemky 1,000,000
2212 XXXX Místní komunikace-údržba 8,210,000
2212 XXXX Místní komunikace-výstavba 5,500,000
2219 XXXX Chodníky-údržba 3,000,000
2219 XXXX Chodníky-výstavba 3,600,000
2292 XXXX Dopravní obslužnost 347,800
2310 XXXX Pitná voda 700,000
2310 XXXX Pitná voda-fond pro obnovu vodohosp.majetku 2,773,500
2321 XXXX VH-kanalizace 2,000,000
2321 XXXX VH-splašková kanalizace-fond pro obnovu vodohosp.maj. 3,418,100
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 1,460,000
3111 XXXX MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší,výkup pozemků 1,000,000
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2,900,000
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 2,000,000
3113 XXXX ZŠ-studie, projekt, výkup pozemku 5,000,000
3314 XXXX Místní knihovna 1,350,000
3314 XXXX Místní knihovna-příměstský tábor 25,000
3314 XXXX MLK-ošatné,výročí - SF 8,100
3319 XXXX Příspěvek Divadlo Prkno z.s. 60,000
3319 XXXX Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. 45,000
3326 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 120,000
3341 XXXX Místní rozhlas 1,400,000
3349 XXXX Zpravodaj 100,000
3392 XXXX Kulturní dům 3,000,000
3399 XXXX Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška 400,000
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 150,000
3399 XXXX Kulturní akce města 750,000
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba 19,200
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba 26,700
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-domácí hospicová péče 33,000
3412 XXXX Víceúčelová a dětská hřiště 1,400,000
3412 XXXX Dětské hřiště (u bytového domu č.p.579) 5,800,000
3412 XXXX Tělocvična 900,000
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. 345,000
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 184,000
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška-neinvestiční 51,800
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bít.-investiční-výstavba 1. patra kabin 500,000
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 41,000
3421 XXXX Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. 40,000
3515 XXXX Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance 51,800
3631 XXXX Veřejné osvětlení 4,000,000
3632 XXXX Pohřebnictví 90,000
3632 XXXX Smuteční síň 500,000
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) 8,500
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) 73,500
3635 XXXX Územní plánování 1,200,000
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek 183,400
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka-investiční příspěvek 33,300
3636 XXXX Územní rozvoj - úprava náměstí 800,000
3639 XXXX Veřejně prosp.práce, komun.služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 1,850,000
3639 XXXX Doprava 150,000
3639 XXXX ČOV-garáž 50,000
3639 XXXX Výkup nemovitostí pro potřeby města 15,000,000
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ 400,000
3639 XXXX Kemp Hana 200,000
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 300,000
3639 XXXX Budova ulice Boční č.p.81 2,000,000
3639 XXXX Kotelna u bytového domu č.p. 610 100,000
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5,000
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 5,200,000
3722 XXXX Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr 400,000
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 7,000
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 1,000,800
3745 XXXX Vzhled obce 2,000,000
3745 XXXX Vzhled obce-výročí ze SF 7,500
4341 XXXX Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 30,000
4349 XXXX Senior Taxi 300,000
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 1,000,000
4359 XXXX Vývařovna obědů-rekonstrukce kuchyně 2,000,000
5213 XXXX Krizová opatření 80,000
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 40,000
5512 XXXX Hasiči 400,000
5512 XXXX Hasiči-cisternová automobilová stříkačka 5,500,000
5512 XXXX Příspěvek SH ČMS, pobočný spolek 30,000
6112 XXXX Zastupitelstvo města 2,800,000
6118 XXXX Volba prezidenta republiky 77,200
6171 XXXX Činnost místní správy 7,160,000
6171 XXXX Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 400,000
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 200,000
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 73,400
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 195,000
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 46,900
6171 XXXX Činnost místní správy-výročí-SF 7,500
6310 XXXX Poplatky KB 25,000
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 2,300
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 1,600
6310 XXXX Poplatek KB-SF 3,000
6310 XXXX Česká spořitelna-poplatky bance-fond pro obnovu vod.maj. 1,200
6320 XXXX Pojištění majetku 130,800
6399 XXXX DPPO za obec 878,800
6399 XXXX Ostatní finanční operace-DPH 400,000
6402 XXXX Finanční vypořádání 22,400
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6,900
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 100,000
6409 XXXX Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška 25,000
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 34,500
6409 XXXX Příspěvek MC Oříšek, z.s. 148,000
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 10,000
6409 XXXX Příspěvek Pionýr 10,000
6409 XXXX Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF 20,000
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 30,000
6409 XXXX Rezerva 31,392,300
6409 XXXX Zápůjčky-SF 20,000
Výdaje celkem 148,870,800

Rozpočet na rok 2023 - Financování

§ položka popis rozpočet r. 2023
8115 Zůstatek na bankovních účtech 70,553,300
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (term.vklady) 65,000,000
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (term.vklady) -65,000,000
Financování celkem 70,553,300
Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 13.7.2024

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 29/16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška