Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Organizační řád MěÚ

Čl. 1
Předmět úpravy

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Veverská Bítýška, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy k organizacím a zařízením, které zakládá nebo zřizuje město.

Čl. 2
Postavení a působnost úřadu

Postavení a působnost Městského úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  pokud jde o působnost, též zvláštní zákony.

Čl. 3
Vnitřní organizace Městského úřadu

 1. Úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci města zařazených do Městského úřadu.
 2. V čele Městského úřadu  Veverská Bítýška je starosta, který odpovídá zastupitelstvu města za svoji činnost. Rada  města, tajemník,  řídí činnost pracovníků Městského úřadu,  pokud není zřízena  či  zřízen, vykonává tuto funkci starosta, který je bezprostředním nadřízeným vedoucích a ostatních zaměstnanců Městského úřadu. Stanoví rozdělení pravomocí v Městském úřadě, kontroluje plnění úkolů  Městského úřadu v oblasti samostatné působnosti

Čl. 4
Organizační struktura Městského úřadu

Starosta města

Starosta stojí v čele Městského úřadu a zastupuje město  navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, může starosta provést jen po předchozím schválení tímto orgánem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta:
odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, může po projednání s Krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města, plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Místostarosta města

Zastupuje plně starostu v době jeho nepřítomnosti.
Plní úkoly, kterými jej pověří starosta města.
Kompetence oblast: životní prostředí, veřejný pořádek, kultura a svatební obřady, vítání občánků.

Tajemník Městského úřadu

není-li zřízen, vykonává tuto funkci starosta města

Je nadřízen všem pracovníkům Městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně. Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti obce vyplývající ze zvláštních zákonů, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.

Uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v Městském úřadu. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do Úřadu města, stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v Úřadu města s výjimkou platů vedoucích odborů Úřadu, řídí a kontroluje organizační složky města, pokud zastupitelstvo nestanoví jinak. Vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád úřadu, další směrnice, pokyny a nařízení  města. Koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu, zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky, sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace.

Tajemník stanoví v mezi platných předpisů platy zaměstnancům Úřadu a navrhuje starostovi platy vedoucích pracovníků (odboru, organizační složky, příspěvkové organizace). Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědný starostovi.

Dále dává souhlas k čerpání dovolené, povoluje služební cesty, stanovuje pracovní náplně odboru a pracovníků jim přímo řízených.

Tajemník Úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním.

Čl. 5
Stavební úřad

Stavební úřad Městského úřadu  Veverská Bítýška

Adresa:

Stavební úřad
Městský úřad Veverská Bítýška
Náměstí Na Městečku 72
664 71 Veverská Bítýška

Popis činnosti:

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku stavebního řádu, jako obecný stavební úřad podle zálona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Je příslušným obecným stavebním úřadem pro město Veverská Bítýška a obce Chudčice, Hvozdec, Lažánky, Maršov a  Braníškov.

Úřední doba:

 • Pondělí  8:00 – 12:00,   13:00 - 17:00
 • Středa    8:00 – 12:00,   13:00 – 17:00
 1. Samostatný odborný pracovník – Referent územního plánování a stavebního řádu
 2. Samostatný odborný pracovník – Referent územního plánování a stavebního řádu
 3. Administrativní pracovnice, archivářka

Rozsah činnosti:

 • poskytování územně plánovacích informací
 • územní řízení, územní souhlas, územní opatření
 • ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • stavební řízení
 • odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (povolení a nařízení)
 • souhlasy s užíváním staveb, změny v užívání staveb, předčasné užívání staveb, zkušební provoz, kolaudace
 • stavební dozor (kontrolní prohlídky stavby, nařízení neodkladného odstranění stavby, nařízení nutných zabezpečovacích prací, nařízení nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, nařízení provedení udržovacích prací, ukládání opatření na sousedním pozemku nebo stavbě)
 • ukládání pořádkových pokut
 • poradenství a konzultace
 • vedení spisů
 • zpracování statistických výkazů
 • vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení dle části čtvrté správního řádu.
 • samostatný odborný pracovník vede přidělený spis od jeho převzetí až k jeho ukončení, čímž se rozumí  předáním k archivaci. Každý samostatný pracovník je plně odpovědný za svůj spis vedený pod svoji spisovou značkou a číslem jednacím, včetně podpisu svých rozhodnutí.
 • Informace týkající se stavebního objektu a adresného místa do ISUI – agendového informačního systému územní identifikace vkládá pracovník, který vede celý stavební spis a který uvedenou stavbu kolauduje.

Další činnosti stavebního úřadu

 • příjímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytuje statistické údaje pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytuje informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 • edituje data v registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Další informace

 1. Platný Územní plán Veverská Bítýška
 2. Změna územního plánu
 3. platný regulační plán

Nadřízený orgán

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu  a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Rozdělení obcí mezi pracovníky stavebního úřadu podle polohy stavebního pozemku:

Samostatný odborný pracovník:

Ing. Petr Kozelek - Chudčice, Lažánky, Maršov  a  část  města Veverská Bítýška: ulice  Tišnovská, M.Kudeříkové, Pod Trhovicí, Okřínek, Za Řekou, Boční, Sady Komenského, Masarykovo náměstí, Tejny, Zábíteší, Krátká, Pod Stráží, U Hřiště, Valinkevičova.

Samostatný odborný pracovník:

Ing. arch. Klára Miková - Hvozdec, Braníškov a část města Veverská Bítýška: ulice Pod Horkou, V Zahradách, Nádražní, Nábřežní, Říční, Pavla Perky, náměstí Na Městečku, Dlouhá,  Hvozdecká, 9. Května, Ehrmannova, Eichlerova, Na Bítýškách, Na Bílém potoce, Na Babkách, V Brance, Nový Dvůr, chatařské oblasti.

Administrativní a spisový pracovník:

Rozsah činnosti:

Podatelna, distribuce a evidence došlé a odeslané pošty, administrativní servis, zakládání dat do počítače, obsluha kopírovacích strojů, plnění operativních úkolů, zveřejňování informací na úředních deskách, vedení spisové služby, archivace, hlášení místního rozhlasu.

Čl. 6
Úseky vnitřní správy

Pracoviště – sekretariát kanceláře starosty
Podatelna, místní poplatky, odpady, psi, veřejné prostranství
asistentka starosty

Rozsah činnosti:

Podatelna, distribuce a evidence došlé a odeslané pošty. Administrativní servis pro představitele města, zveřejňování informací na úředních deskách. Zpracování písemných materiálů pro volené zástupce, organizace jednání starosty s veřejností, příprava podkladů pro jednání zastupitelstva města, vypracování zápisů z jednání. Zvláštní evidence stížností, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., evidence smluv, řádů, směrnic, pokynů a odeslané a došlé  pošty představitelů města. Spravuje místní poplatky v souladu s vyhláškou o místních poplatcích: ze psů, z ubytovací kapacity, z výherních hracích přístrojů, reklamy, veřejného prostranství. Vybírá  poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu, ze záboru veřejného prostranství. Vede a zajišťuje agendu archivace dokumentů. Kopírovací služby.

Pracoviště vnitřní správy – matrika, evidence obyvatel
Czech POINT - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, ověřování podpisů a listin, volby, seznamy voličů, akce vítání občánků, setkání se seniory a svatební obřady.

Rozsah činnosti matrika:

Uzavírání manželství, vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, provádí změnu jmen a příjmení, určení otcovství, zápisy matričních událostí v cizině pro Zvláštní matriku Brno, spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. Vnitřní správy Krajského úřadu JMK. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí, vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny v matričních knihách.

Rozsah činnosti evidence obyvatel:

Vede evidenci obyvatel, přihlašuje občany k trvalému pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční, provádí správní řízení na úseku rušení trvalých pobytů. Spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. Vnitřní správy Krajského úřadu JMK. Podává informace k vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů.

Další činnosti:

Zpracovává a zajišťuje agendu kácení stromů, vydává rozhodnutí, vede agendu a evidenci poplatků za hrobová místa. Agendu a smlouvy týkající se tuhého komunálního odpadu od podnikatelů.
Volby a sčítání lidu: Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR.
Práce spojené s vydáváním místního zpravodaje. Sociální oblast a opatrovnictví.

Pracoviště: finanční a správa  majetku města
Účetní města – finance, rozpočet města:

Rozsah činnosti:

Příprava podkladů pro zpracování rozpočtu města – jeho návrh včetně rozpočtových opatření, pořízení schváleného rozpočtu, úpravy rozpočtu dle schválení, čerpání rozpočtu, měsíční přehledy a rozbory plnění rozpočtu. Zpracování kompletní agendy účetnictví města včetně měsíčních účetních uzávěrek, zpracovává rozbory finančního hospodaření a rozpočtového hospodaření, zpracovávání metodických pokynů pro celou oblast finanačního hospodaření s prostředky města. Zpracování agendy sociálního fondu zaměstnanců, zpracování agendy knih odeslaných a došlých faktur, zpracování evidence všech smluv uzavřených městem, z kterých vyplývají finanční závazky či plnění a zajištění plnění finančních podmínek těchto smluv. Zpracování statistických výkazů pro Český statistický úřad, zpracovává daňové přiznání pro Finanční úřad (daň z příjmů města), realizace bezhotovostních plateb.

Pracoviště: pokladna, majetek, dotace

Rozsah činnosti:

Zajišťuje realizaci hotovostních plateb z pokladny. Proplácení účetních dokladů. Vedení a kontrola hotovosti v pokladně. Zajišťuje pravidelnou kontrolu pokladny a pokladní hotovosti. Výdej finančních prostředků na mzdy zaměstnanců. Zajištění kompletní evidence majetku města a inventarizace tohoto majetku. Zajišťuje a provádí  inventarizaci majetku města. Spolupracuje se mzdovou účetní a účetní města.
Sleduje a zajišťuje veškerou agendu dotačních titulů a zpracovává podklady potřebné pro zajištění dotace.  Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva města týkající se odpisu a vyřazení majetku města.
Další činnosti: matrika, Czech POINT, výpisy z KN, ověřování podpisů a listin, akce vítání občánků, svatební obřady.

Pracoviště: mzdová účetní, personalista

Rozsah činnosti:

Zpracovává veškerou mzdovou agendu, vypočítává a odesílá pracovníkům měsíční platy. Provádí srážky ze mzdy, vypočítává výši sociálního a zdravotního zabezpečení a odvádí je státu, vede mzdové listy a provádí jejich archivaci, vede agendu penzijního a důchodového připojištění zaměstnanců.
Vede personální evidenci, stanovuje kvalifikační předpoklady, zajišťuje vzdělávání a školení pracovníků. Vyřizuje požadavky pracovníků.

Pracoviště: Místní knihovna

Rozsah činnosti:

Zajišťování chodu knihovny spojené s půjčováním knížního fondu města. Nákup knih a evidence knižního fondu, půjčování knih přes internet. Revize knihovních sbírek. Organizace knihovního fondu. Komunikace s návštěvníky a zákazníky. Vyhledávání a poskytování informací. Vedení agendy uživatelů. Prezentace knihovnických služeb.
Služby pro občany města a okolí, veřejný internet, kopírovací služby.
Prodej – pohlednic, propagačních materiálů, turistických známek, upomínkových předmětů města.
Výběr poplatků od čtenářů, výběr poplatků za kopírovací služby. Vyúčtování  finanční  hotovosti na pokladně města.

Čl. 7
Základní povinnosti pracovníků

 • Zaměstnanci úřadu jsou povinni dodržovat ustanovení organizačního řádu a vnitřních předpisů.
 • Zaměstnanci úřadu jsou povinni při jednání s občany dodržovat zásady společenského, profesionálního a korektního jednání.
 • Zaměstnanci úřadu jsou povinni dodržovat lhůty stanovené ve správním řízení.
 • Zaměstnanci jsou povinni nosit přiměřený společenský oděv.

Čl. 8
Vztah Městského úřadu a odborové organizace

 • Vztah Městského úřadu a odborové organizace jsou podrobně upraveny v pracovně-právních předpisech a kolektivní smlouvě.
 • Kolektivní smlouvu za Městský úřad podepisuje starosta města.

Čl. 9
Zastupování pracovníků

Starosta určí zástupce jednotlivých referentů v době jejich nepřítomnosti a vymezí rozsah činnosti v zastupování.

Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

Zastupování je stanoveno písemně v pracovních náplních pracovníků, s výjimkou mimořádných situací krátkodobého charakteru.

Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce.

Čl. 10
Zvláštní orgány

Starosta města zřizuje operativně pomocné orgány pro zajištění hospodaření s majetkem města, tj. hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise, pro zajištění inventur veřejného majetku města, minimálně 1 x za rok.

Čl. 11
Stížnosti a podněty občanů

Evidencí stížností, podněty občanů a vedením přehledu o jejich vyřízení se pověřuje starosta a místostarosta Městského úřadu.

Čl. 12
Řídící akty Městského úřadu

Činnost úřadu se řídí zákonem o obcích, dalšími zákony a obecně závaznými právními předpisy. Pro efektivní fungování úřadu a uplatnění jednotného systému řízení uvnitř úřadu jsou vydávány vnitřní předpisy, tj.písemné normativní právní akty, které normují nebo regulují ucelenou oblast vztahu Městského úřadu.

Spisová služba se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění pozdějších předpisů.

Organizační řád Městského úřadu, jakož i všechny následné změny a doplňky, schvaluje rada města.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

Organizační řád Městského úřadu Veverská Bítýška schválil starosta města dne 1.3.2019 a nabývá účinnosti dnem 4.3.2019.

Ke dni 4.3.2019 se ruší předešlý Organizační řád ze dne 4.1.2017.

Přílohy

 • Přílohou č. 1 tohoto Organizačního řádu je schéma organizační struktury zaměstnanců Městského úřadu Veverská Bítýška.
 • Přílohou č. 2 tohoto Organizačního řádu je schéma organizační struktury Územního obvodu matriky a stavebního úřadu.
 • Přílohou č. 3 tohoto Organizačního řádu je schéma organizační struktury pracovní čety při Městském úřadu Veverská Bítýška.
 • Přílohou č. 4 tohoto Organizačního řádu je rozdělení územních obvodů stavebního úřadu, pro samostatné odborné referenty stavebního úřadu města Veverská Bítýška.

Ve Veverské Bítýšce dne 1.3.2019

Josef Mifek
starosta města

PŘÍLOHA č. 1

Zaměstnanci Městského úřadu Veverská Bítýška:

Starosta města - Josef Mifek
Místostarosta města - Pavel Novotný
Sekretariát kanceláře starosty - Jitka Vejrostová
Matrika - Anežka Dvořáková
Účetní města, finance, rozpočet - Ilona Večeřová
Mzdová účetní, personalista - Milada Šilhová
Pokladna, majetek, dotace - Pavlína Plachá
Stavební úřad - Ing. Petr Kozelek, Ing.arch. Klára Miková, Jana Hanáková
Místní knihovna - Soňa Novotná, Romana Helanová

PŘÍLOHA č. 2

Územní obvod matriky:

Město: Veverská Bítýška,
Obce: Chudčice, Hvozdec.

Územní obvod stavebního úřadu:

Město: Veverská Bítýška,
Obce: Chudčice, Hvozdec, Lažánky, Maršov, Braníškov.

PŘÍLOHA č. 3

Pracovní četa při Městském úřadu:

Zaměstnanci pracovní čety jsou zařazeni podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení a příloh. Počet zaměstnanců se řídí podle potřeby Městského úřadu, je závislý na provádění investičních akcí města. Počet zaměstnanců podléhá schválení zastupitelstvu města.

Zaměstnanci pracovní čety jsou podřízeni starostovi města. Vykonávají tuto pracovní činnost:

 • údržba veřejného prostranství
 • údržba města a veřejné zeleně
 • sběr a svoz komunálního odpadu
 • sběr a svoz tříděného odpadu
 • opravy a udržovací práce na majetku města
 • práce na investičních akcích města

Schválený maximální počet je až 29 osob.

PŘÍLOHA č. 4

Rozdělení územního obvodu pro referenty stavebního úřadu podle polohy stavebního pozemku:

Ing. Petr Kozelek

obce: Chudčice, Lažánky, Maršov,
město: Veverská Bítýška ulice:

 • Tišnovská
 • M. Kudeříkové
 • Pod Trhovicí
 • Okřínek
 • Za Řekou
 • Boční
 • Sady Komenského
 • Masarykovo náměstí
 • Tejny
 • Zábíteší
 • Krátká
 • Pod Stráží
 • U Hřiště
 • Valinkevičova

Ing.arch. Klára Miková

obce: Hvozdec, Braníškov
město: Veverská Bítýška ulice:

 • Pod Horkou
 • V Zahradách
 • Nádražní
 • Nábřežní
 • Říční
 • Pavla Perky
 • náměstí Na Městečku
 • Dlouhá
 • Hvozdecká
 • 9.Května
 • Ehrmannova
 • Eichlerova
 • Na Bítýškách
 • Na Bílém potoce
 • Na Babkách
 • V Brance
 • Nový Dvůr
 • chatařské oblasti

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 22.6.2024

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
neděle 23. 6. zataženo 25/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/13 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 24/12 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Komentovaná vycházka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška