Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Veverská Bítýška
Veverská Bítýška

Jednací řád OZ

čl. 1
Úvod

 1. Tento Jednací řád zastupitelstva Města Veverská Bítýška (dále jen „ZM VB“) upravuje přípravu zasedání, procesní náležitosti průběhu zasedání, vyhotovení zápisu a informování občanů v souladu s § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 2. Rozsah oprávnění ZM VB je dán zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

čl. 2
Obecná ustanovení

 1. Člen ZM VB vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy (§ 69 zákona).
 2. Člen ZM VB je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce (§ 83 zákona).
 3. ZM VB se schází podle potřeby; nejméně však jedenkrát za 3 měsíce (§ 92 zákona).
 4. Předem plánovaná zasedání zastupitelstva se konají zpravidla ve středu, pokud je pracovním dnem, a zpravidla od 17:30 hod.
 5. Starosta je povinen svolat zasedání ZM VB, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM VB nebo hejtman Jihomoravského kraje. Zasedání ZM VB se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Městskému úřadu Města Veverská Bítýška (dále jen „MÚ MVB“). Nesvolá-li zasedání ZM VB starosta, učiní tak místostarosta, nebo jiný člen ZM VB (§ 92 zákona).
 6. ZM VB se může sejít k projednání závažných problémů, nebo v případě neprojednání všech bodů programu v řádném termínu k mimořádnému jednání.
 7. Zasedání ZM VB je veřejné (§ 93 zákona).
 8. Z celého zasedání ZM VB se pořizuje audiovizuální záznam, který je bez časového omezení zveřejněn na webových stránkách Města Veverská Bítýška (dále jen “MVB”).

čl. 3
Účastníci zasedání

 1. Zasedání ZM VB se zúčastňují:
  – členové ZM VB - s hlasem rozhodujícím,
  – pracovník sekretariátu starosty MÚ MVB jako zapisovatel - bez hlasovacího práva,
  – přizvaní hosté - s hlasem poradním.
 2. Zasedání ZM VB se dále mohou zúčastnit:
  – občané,
  – členové vlády,
  – senátoři,
  – poslanci parlamentu ČR,
  – zástupci orgánů Jihomoravského kraje.

čl. 4
Příprava zasedání

 1. Program zasedání ZM VB připravuje starosta MVB. Starosta MVB je povinen projednat, eventuálně předložit k projednání na zasedání zastupitelstva požadavek projednání určité záležitosti předložený písemně fyzickými osobami v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) a g), § 16 odst. 3 a § 17 zákona.
 2. Návrhy na zařazení bodů programu zasedání ZM VB mohou dle § 94 zákona předkládat:
  – členové ZM VB,
  – výbory ZM VB.
 3. Předkladateli materiálů do ZM VB jsou:
  – starosta MVB,
  – člen ZM VB,
  – výbor ZM VB,
 4. Námitky proti zápisu z jednání ZM VB musí vznést člen ZM VB písemně; námitka obsahuje návrh správného znění jím namítané části zápisu. Námitku doručí člen ZM VB sekretariátu starosty MÚ MVB prostřednictvím podatelny MÚ MVB nejpozději do 20 dnů po skončení jednání ZM VB. Starosta MVB si k námitce vyžádá stanovisko ověřovatelů a spolu s ním ji spolu se stanoviskem ověřovatelů projedná na nejbližším zasedání ZM VB. O námitkách rozhodne ZM VB hlasováním. Zápis, ke kterému nebyly vzneseny námitky, se považuje za schválený. Podle výsledku hlasování se případně opraví text zápisu o průběhu zasedání.
 5. Program zasedání ZM VB povinně obsahuje následující body:
  – bod s pořadovým číslem 1: zahájení;
  – bod s pořadovým číslem 2: volba ověřovatelů zápisu;
  – bod s pořadovým číslem 3: schválení programu zasedání ZM VB;
  – bod s pořadovým číslem 4: kontrola zápisu z minulého zasedání ZM VB;
  – bod s pořadovým číslem 5: kontrola plnění usnesení ZM VB;
  – bod s pořadovým číslem 6: Hovory s občany;
  – pracovní body jednání zastupitelstva;
  – dotazy, podněty, připomínky a informace členů ZM VB;
  – závěr.
 6. Technicky připravuje materiály pro zasedání ZM VB sekretariát starosty MÚ MVB.
 7. Sekretariát starosty MÚ MVB připraví prezenční listinu pro členy ZM VB, která je následně přílohou zápisu.

čl. 5
Svolání zasedání

 1. Zasedání ZM VB svolává písemnou pozvánkou starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta.
 2. Pozvánka obsahuje:
  – datum konání zasedání ZM VB,
  – místo konání,
  – hodinu zahájení,
  – navržený program jednání,
  – podpis svolavatele.
 3. Sekretariát starosty MÚ MVB připraví materiály k zasedání pro členy ZM VB a následně jsou doručovány elektronickou formou na jím sdělenou e-mailovou adresu, případně jsou zastupiteli, který o to předem požádá, připraveny k převzetí na Sekretariátu starosty MÚ MVB.
 4. Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva se řídí § 92 zákona.
 5. Zastupiteli, který o to písemně požádá, jsou pozvánky doručovány poštou nebo elektronickou formou na jím sdělenou e-mailovou adresu.

čl. 6
Zahájení zasedání

 1. Zasedání ZM VB řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Starosta, resp. místostarosta, může řízením zasedání pověřit jiného člena ZM VB. (Všichni výše uvedení jsou dále nazýváni rovněž jako předsedající).
 2. Předsedající zjistí podle prezenční listiny počet přítomných členů ZM VB.
 3. ZM VB je schopno jednat a usnášet se, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM VB (§ 92 zákona).
 4. Předsedající, pokud není přítomna nadpoloviční většina členů ZM VB do 30 minut po stanoveném zahájení zasedání, postupuje dle čl. 15 odst. 1 tohoto jednacího řádu.
 5. Předsedající navrhne dva ověřovatele zápisu z členů ZM VB. O tomto návrhu ZM VB hlasuje bez rozpravy.
 6. Předsedající oznámí přítomným, že ze zasedání ZM VB je pořizován audiovizuální záznam, který bude následně k dispozici prostřednictvím sítě internet.

čl. 7
Projednání programu zasedání

 1. Předsedající zahájí projednání navrženého programu zasedání.
 2. Členové ZM VB mohou navrhnout zařazení dalších bodů jednání. Návrh musí být předložen písemně předsedajícímu a musí obsahovat minimálně návrh usnesení, člen ZM VB předložení návrhu bodu na program může stručně odůvodnit v délce maximálně jedné minuty. O zařazení bodů na program se nevede diskuze. O předložených návrzích programu hlasuje ZM VB bez rozpravy.
 3. Na závěr projednání programu nechá předsedající hlasovat o programu jako celku.
 4. Další průběh zasedání se řídí tímto schváleným programem.
 5. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo (§ 94 odst. 2 zákona).

čl. 8
Hovory s občany

 1. Na program každého zasedání ZM VB je v souladu s § 16 a 17 zákona za účelem podání návrhů, připomínek a podnětů občanů Města Veverská Bítýška, kteří jsou na území města hlášeni k trvalému pobytu a dosáhli věku 18 let, vlastníků nemovitostí na území města, kteří, jedná-li se o fyzické osoby, dosáhli věku 18 let, a podnikatelů se sídlem či provozovnou na území města (dále jen „subjekty s právem se vyjadřovat“) zařazen bod “Hovory s občany”, a to jako bod s pořadovým číslem 6, ihned po úvodních procedurálních bodech.
 2. Každý subjekt s právem se vyjadřovat může během tohoto bodu vystoupit jednou, nejdéle po dobu 3 minut. Na počátku vystoupení se každá osoba představí jménem a příjmením, uvede skutečnosti, které dokládají splnění podmínek pro subjekt s právem se vyjadřovat ve smyslu odst. 1 tohoto článku a označí adresáta návrhu, připomínky či podnětu, kterým může být ZM VB, resp. jednotliví členové ZM VB, starosta, MÚ MVB a zvláštní orgány města. Adresát návrhu, připomínky či podnětu, pokud je přítomen, může zaujmout stanovisko nebo podá vysvětlení, přičemž jeho odpověď nesmí přesáhnout délku 3 minut. Adresátům, na které jsou dotaz, připomínka či podnět směřovány, uděluje předsedající s jejich souhlasem slovo bez hlasování, i když se nejedná o členy ZM VB. Pokud subjekt s právem se vyjadřovat neoznačí adresáta návrhu, připomínky či podnětu, má se za to, že adresátem je starosta. Pokud na vznesený návrh, připomínku či podnět nelze v rámci tohoto bodu podat úplnou odpověď či pokud dotazující požaduje odpověď písemnou, předsedající subjekt s právem se vyjadřovat vyzve, nechť sdělí své kontaktní údaje (tj. poštovní nebo e-mailovou adresu) přítomnému pracovníkovi sekretariátu starosty MÚ MVB, aby mu mohla být zaslána písemná odpověď. O prodloužení časových omezení, uvedených v tomto odstavci, rozhoduje ZM VB bez rozpravy; součástí usnesení je i údaj o době prodloužení, max. však o další 3 minuty. Na základě uvážení předsedajícího může v případě zájmu o reakci na případnou odpověď adresáta návrhu, připomínky či podnětu subjekt s právem se vyjadřovat znovu vystoupit, a to po dobu nejdéle jedné minuty.
 3. Jakmile není žádná osoba přihlášena do diskuse, předsedající bod ukončí a pokračuje jednání ZM VB dle schváleného programu.
 4. Pro další průběh platí obdobně čl. 11 tohoto Jednacího řádu (hlášení se, odejmutí slova atp.) s výjimkou možnosti hlasováním ukončit projednávání bodu, jsou-li zde stále zájemci o slovo.
 5. Návrh, podnět či připomínka občana, na kterou bude odpovídáno písemně, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

čl. 9
Pravidla jednání na zasedání

 1. Předsedající může udělit k jednotlivým bodům zasedání nejprve slovo předkladateli, který krátce doplní předložený materiál.
 2. Předsedající následně otevře rozpravu k projednávanému materiálu.
 3. Členové ZM VB mají ve svých vystoupeních právo právo vznášet dotazy a věcné připomínky, projednávat rozbory a návrhy řešení, žádat doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy, protinávrhy a podobně. Délka vystoupení člena ZM VB není časově limitována, vystoupení členů ZM VB však musí být věcné, směřující k vyjádření názoru, návrhu, dotazu či připomínky a to bez zbytečného zdržování.
 4. Právo vyjadřovat se k projednávanému bodu programu mají v souladu s § 16 a § 17 zákona též:
  – subjekty s právem se vyjadřovat dle čl. 8 odst. 1 tohoto jednacího řádu,
  – fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky a jsou na území města přihlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena.
  Tyto osoby mohou zpravidla vystoupit k projednávanému bodu programu pouze jednou a délka jejich příspěvku nesmí přesáhnout 3 minuty.
 5. Předsedající udělí slovo vždy, požádá-li o slovo prezident, člen vlády, senátor, poslanec, hejtman Jihomoravského kraje nebo jimi určení zástupci a zástupci orgánů Jihomoravského kraje.
 6. Předsedající může v průběhu projednávání bodu programu udělit slovo odbornému poradci či jiné určené osobě, a to bez předchozího souhlasu ZM VB, zpravidla maximálně dvakrát v rámci projednávání jednoho bodu, vícekrát pak se souhlasem ZM VB, které hlasuje bez rozpravy. Délka jednoho příspěvku nesmí přesáhnout 3 minuty.
 7. Předsedající může udělit slovo hostu, na návrh člena ZM VB. O tom rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 8. Předsedající může po skončení rozpravy udělit závěrečné slovo předkladateli. Předsedající může shrnout obsah diskuse a zformuluje návrh usnesení do zápisu, o kterém nechá hlasovat dle čl. 12 tohoto Jednacího řádu.
 9. Předsedající může pověřit formulací závěrů jednání, zejména případných změn předloženého návrhu usnesení, jiného člena ZM VB. V případě složitějších formulací a rozsáhlé diskuze může navrhnout přerušení zasedání na nezbytně nutnou dobu v souladu s čl. 15 odst. 8 tohoto jednacího řádu.
 10. Předkladatel může svůj předložený návrh stáhnout z programu zasedání ZM VB do zahájení hlasování o tomto návrhu. Stažením návrhu automaticky končí rozprava o daném návrhu.

čl. 10
Distanční účast zastupitele na jednání

 1. Zastupitel se jednání zastupitelstva může zúčastnit distančním způsobem, tedy s využitím telekonference prostřednictvím sítě Internet. Účast distančním způsobem není pro zastupitele povinná.
 2. Žádost o distanční účast musí zastupitel nahlásit starostovi předem nejméně 24 hodin před začátkem jednání. Starosta následně sdělí e-mailem takovému zastupiteli technické náležitosti jeho distanční účasti.
 3. Distanční účast zastupitele na jednání se řídí přiměřeně tímto jednacím řádem.
 4. Pokud se některý ze zastupitelů účastní zasedání zastupitelstva distančním způsobem, nemůže se zúčastnit tajného hlasování dle čl. 12 tohoto Jednacího řádu, pokud se na něm ZM VB usnese.
 5. Člen ZM VB se nemůže zúčastnit distančním způsobem v případě ustavujícího zastupitelstva, resp. v případě, že se účastní jednání ZM VB poprvé během volebního období.

čl. 11
Průběh rozpravy

 1. Účastníci zasedání ZM VB se hlásí o slovo zvednutím ruky. V případě distanční účasti člena ZM VB může být dohodnut jiný způsob přihlašování, například přihlášení symbolem zvednuté ruky na obrazovce s výstupem z telekonference apod.
 2. Předsedající uděluje slovo diskutujícím v pořadí dle přihlášení. Přihlášeným občanům uděluje slovo až poté, co jsou vyčerpány příspěvky členů ZM VB.
 3. Netýká-li se vystoupení člena ZM VB projednávaného návrhu, bude mu slovo předsedajícím odejmuto. V případě, že člen ZM VB s odejmutím slova nesouhlasí, rozhodne o odejmutí slova zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. Předsedající odejme slovo diskutujícímu, pokud překročí čas vymezený pro příspěvek stanovený tímto Jednacím řádem.
 4. Člen ZM VB se může přihlásit k technické poznámce. Učiní tak zpravidla rukama gestem znázorňujícím písmeno T. Technická poznámka se může týkat pouze upozornění na porušení tohoto Jednacího řádu nebo zákonných předpisů ČR, případně upozornění na technické problémy související s průběhem zasedání (špatné klimatické podmínky v sále, návrh na prohlášení hlasování za zmatečné apod.). Technická poznámka nesmí přesáhnout 1 minutu.
 5. Předsedající udělí slovo členu ZM VB, který se hlásí k technické poznámce neodkladně, nejpozději po skončení právě probíhajícího vystoupení.
 6. Člen ZM VB může předložit návrh na ukončení diskuse k projednávanému bodu zasedání. O tomto návrhu hlasuje ZM VB neprodleně a bez rozpravy.
 7. Předsedající po schválení ukončení diskuse dle odst. 6 tohoto článku udělí slovo pouze přihlášeným do diskuse k projednávanému bodu před schválením ukončení diskuse.
 8. Osoby specifikované v čl. 9 odst. 4 tohoto jednacího řádu se hlásí o slovo zvednutím ruky. Předsedající jim udělí slovo v pořadí dle přihlášení, avšak až po vyčerpání diskuzních příspěvků členů ZM VB a osob specifikovaných v čl. 9 odst. 5 – 8 tohoto jednacího řádu.
 9. Osoby specifikované v čl. 9 odst. 5 tohoto jednacího řádu se hlásí o slovo zvednutím ruky, předsedající jim udělí slovo v pořadí dle přihlášení.
 10. Člen ZM VB má právo na uvedení svého odlišného stanoviska do zápisu, pokud o to během jednání ZM VB požádá.

čl. 12
Hlasování

 1. ZM VB přijímá usnesení hlasováním k jednotlivým bodům programu bezprostředně po jejich projednání.
 2. Usnesení ZM VB zpravidla obsahuje:
  – schvalovací nebo doporučující část, (vlastní rozhodovací část),
  – ukládací část (odpovědnost a termíny plnění).
 3. Předsedající dává o každém návrhu usnesení hlasovat. Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové ZM VB. Hlasování ZM VB je veřejné, pokud ZM VB nerozhodne dle čl. 12 odst. 7 tohoto jednacího řádu o tajném hlasování.
 4. Členové ZM VB hlasují o návrzích usnesení, rozhodnutí či odvolání jednou z voleb:
  – "pro",
  – "proti",
  – "zdržel/a se hlasování".
  Předsedající oznámí začátek a konec hlasování, během něhož mohou členové ZM VB hlasovat, přičemž celkový čas určený na hlasování předsedajícím musí být nejméně 6 vteřin. Členové ZM VB hlasují na výzvu předsedajícího zřetelným zvednutím ruky, a to v pořadí:
  – "pro",
  – "proti",
  – "zdržel/a se hlasování".
  Pokud se člen ZM VB zúčastní jednání ZM VB distančním způsobem, hlasuje tak, že během oznámeného hlasování podrží před kamerou list papíru, na které je napsána jedna z možných voleb (“pro”, “proti”, zdržuji se hlasování”) tak, aby během hlasování byla zřejmá jeho vůle.
  O volbě hlasují dle platného Volebního řádu pro volby starosty, místostarostů, uvolněných členů ZM VB a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZM VB, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Jednacího řádu.
 5. Usnesení ZM VB, rozhodnutí, volba nebo odvolání je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů ZM VB, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
 6. Člen ZM VB může navrhnout, aby se o jednotlivých bodech návrhu hlasovalo odděleně. O tomto návrhu rozhodne ZM VB bez rozpravy hlasováním.
 7. Člen ZM VB může navrhnout, aby se o některých bodech jednání hlasovalo tajně. O tomto návrhu rozhodne ZM VB bez rozpravy hlasováním.
 8. Usnesení o tajném hlasování bude uvedeno v zápisu z jednání ZM VB.
 9. Jestliže návrh usnesení obsahuje variantní řešení, předloží k hlasování nejdříve variantu doporučovanou ke schválení předkladatelem. Schválením jedné varianty je usnesení přijato a hlasování k tomuto bodu končí.
 10. Byly-li k předloženému návrhu usnesení předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o původním návrhu usnesení předloženém předkladatelem. Po přijetí usnesení se hlasuje o případných doplňujících návrzích tohoto usnesení, které nerozporují přijatý návrh usnesení. Vylučuje-li přijatý návrh usnesení další pozměňovací návrhy, pak se o nich již nehlasuje.
 11. Pokud ZM VB nepřijme k projednávanému bodu programu žádné usnesení, v odůvodněných případech může stanovit další způsob řešení, včetně termínů.
  Předsedající může přerušit zasedání a vyzvat zastupitele k projednání a navržení řešení.
 12. O procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy. Jde o tato hlasování:
  – o ověřovatelích zápisu (čl. 6 odst. 5);
  – o prodloužení časových omezení pro vystoupení v Hovorech s občany (čl. 8 odst. 2);
  – o návrhu na zařazení bodu na program zasedání ZM VB (čl. 7 odst. 2);
  – o udělení slova hostu (čl. 9 odst. 7);
  – o udělení slova odbornému poradci či jiné určené osobě více než dvakrát (čl. 9 odst. 6); f) o sloučení více bodů k projednání a hlasování;
  – o odebrání slova členu ZM VB, případně jinému vystupujícímu, pokud s odebráním slova předsedajícím nesouhlasí (čl. 11 odst. 3);
  – o návrhu na ukončení diskuze (čl. 11 odst. 6);
  – o odděleném hlasování (čl. 12 odst. 6);
  – o tajném hlasování (čl. 12 odst. 7);
  – o přerušení zasedání ZM VB na návrh zastupitele (čl. 15 odst. 5);
  – o pokračování zasedání ZM VB po 23:00 hod (čl. 15 odst. 7);
  – o přerušení zasedání ZM VB na návrh předsedajícího na dobu delší než 30 minut (čl. 15 odst. 8).

čl. 13
Tajné hlasování

 1. Předsedající na základě čl. 12 odst. 3 a čl. 12 odst. 7 tohoto Jednacího řádu vyhlásí tajné hlasování. Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků.
 2. Předsedající jmenuje tříčlennou komisi pro sčítání hlasů z řad zastupitelů, kteří se svým jmenováním do komise pro sčítání hlasů projevili souhlas.
 3. Komise pro sčítání hlasů rozdá členům ZM VB hlasovací lístky.
 4. Členové ZM VB označí na hlasovací lístky svůj hlas ve formě:
  – “pro”,
  – “proti”,
  – “zdržuji se”.
 5. Jakékoliv jiné označení hlasovacího lístku bude považováno za hlasování "zdržuji se".
 6. Členové ZM VB odevzdají hlasovací lístek určené komisi pro sčítání hlasů. Jako první hlasují členové komise pro sčítání hlasů.
 7. Komise pro sčítání hlasů, po odevzdání všech hlasovacích lístků, sečte odevzdané hlasy.
 8. Komise pro sčítání hlasů oznámí výsledky hlasování.
 9. Zapisovatel zapíše výsledky hlasování pod příslušné usnesení.
 10. Sekretariát starosty MÚ MVB po skončení daného zasedání ZM VB zajistí likvidaci hlasovacích lístků.

čl. 14
Střet zájmů

 1. Člen ZM VB, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v ZM VB mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost zpravidla bezprostředně po zahájení zasedání ZM VB, případně nejpozději před hlasováním v bodě, v němž se o těchto skutečnostech dozvěděl.
 2. Oznámení o střetu zájmů je součástí zápisu z jednání ZM VB.
 3. Předsedající oznámí střet zájmů bezprostředně po zahájení zasedání a v bodě, kterého se oznámení týká, předá řízení zasedání ZM VB jinému předsedajícímu.

čl. 15
Ukončení a přerušení zasedání

 1. Předsedající ukončí zasedání ZM VB, pokud při jeho zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů ZM VB. V tomto případě stanoví bez rozpravy náhradní termín zasedání. Toto náhradní zasedání se zpravidla koná následující pracovní den, nejpozději se musí konat do 15 dnů.
 2. Předsedající ukončí zasedání ZM VB, byl-li vyčerpán stanovený program.
 3. Předsedající ukončí zasedání ZM VB, nebo ho přeruší na nezbytně nutnou dobu, pokud během jednání poklesne počet přítomných pod nadpoloviční většinu všech členů ZM VB.
 4. Předsedající přeruší zasedání ZM VB v případě technických problémů nebo v případě narušení průběhu zasedání ZM VB.
 5. Člen ZM VB může navrhnout přerušení zasedání ZM VB na dobu určitou. Tento návrh podléhá schválení hlasováním bez rozpravy. V případě schválení tohoto návrhu předsedající přeruší zasedání ZM VB na stanovenou dobu.
 6. Zasedání ZM VB končí ve 23:00 hod.
 7. Předsedající nebo člen ZM VB může navrhnout pokračování v zasedání a to:
  – do ukončení projednávaného bodu programu,
  – do vyčerpání programu,
  – do určité hodiny.
  O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 8. V případě nutnosti (např. dle čl. 9 odst. 9 tohoto jednacího řádu) může předsedající vyhlásit kdykoliv přerušení zasedání ZM VB, a to na dobu nezbytně nutnou, bez hlasování však nejdéle na 30 minut a to maximálně třikrát během jednoho zasedání ZM VB. O přerušení na dobu delší než 30 minut se hlasuje bez rozpravy.
 9. V průběhu jednání VZ MB po každých dvou hodinách nepřetržitého jednání následuje přestávka v délce 15 minut.

čl. 16
Zápis ze zasedání

 1. Zápis ze zasedání ZM VB pořizuje pracovník sekretariátu starosty MÚ MVB (dále jen „zapisovatel“).
 2. Zápis ze zasedání ZM VB obsahuje:
  – pořadové číslo zasedání ZM VB v rámci kalendářního roku;
  – datum, čas a místo zasedání;
  – seznam přítomných, nepřítomných a omluvených členů ZM VB, přičemž v případě distanční účasti člena ZM VB se vyznačí tato skutečnost; schválený program zasedání; průběh projednání jednotlivých bodů;
  – všechny přednesené návrhy usnesení, rozhodnutí, voleb a odvolání předložené zastupiteli k hlasování v daném bodě s uvedením výsledku hlasování v pořadí dle čl. 12 odst. 4 tohoto jednacího řádu a usnesení přijaté k příslušnému bodu zasedání uvozené číslem usnesení;
  – v případě, že hlasování nebo volba neprobíhá tajně, uvede se do zápisu vedle počtu hlasů zastupitelů pro variantu “pro”, “proti” a “zdržel/a se hlasování” i jmenovité hlasování tak, aby bylo zřejmé, pro kterou z voleb jednotliví členové ZM VB hlasovali. V případě, že člen ZM VB u daného návrhu nehlasoval, uvede se do zápisu “nehlasoval/a” spolu s jeho jménem. V případě, že přítomný člen ZM VB během jednání ZM VB na čas opustí místnost, kde jednání probíhá, uvede se na příslušné místo zápisu jmenovitě tato skutečnost s vyznačením času odchodu a případného následného příchodu tak, aby bylo zřejmé, u kterých hlasování člen ZM VB nebyl v místnosti přítomen.
 3. Zápis ze zasedání ZM VB obdrží ověřovatelé k ověření od zapisovatele nejpozději do 6 kalendářních dnů po skončení zasedání ZM VB; ověřovatelé vypořádají svoje opravy a připomínky se zapisovatelem do 9 dnů po skončení zasedání ZM VB a osvědčí v této lhůtě každý list svým podpisem do dvou vyhotovení ověřovacího zápisu.
 4. Konečné znění zápisu včetně usnesení dále podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
 5. Sekretariát starosty MÚ MVB vyhotoví konečné znění zápisu ze zasedání ZM VB do 10 kalendářních dnů po skončení zasedání.
 6. Sekretariát starosty MÚ MVB uchovává podepsané originály zápisu z jednání ZM VB.
 7. Sekretariát starosty MÚ MVB eviduje plnění úkolů z jednání ZM VB.

čl. 17
Informování veřejnosti

 1. Sekretariát starosty MÚ MVB zabezpečí vyvěšení pozvánky na zasedání ZM VB nejpozději celých 7 dnů před jeho konáním na úřední desce (§ 93 zákona) i na internetových stránkách MVB.
 2. Sekretariát starosty MÚ MVB uloží zápis ze zasedání ZM VB k nahlédnutí občanům ve fyzické podobě.
 3. Redakce Zpravodaje Města Veverská Bítýška uveřejňuje zkrácenou informaci o zasedání ZM VB ve Zpravodaji Města Veverská Bítýška.
 4. Starosta MVB vyhotovuje oprávněným fyzickým i právnickým osobám výpisy z usnesení ZM VB. Výpis z usnesení ZM VB může vyhotovit též sekretariát starosty MÚ MVB nebo místostarosta na základě žádosti oprávněných fyzických i právnických osob.

čl. 18
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád ZM VB ruší Jednací řád Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce ze dne 11. května 2005.
 2. Tento Jednací řád ZM VB byl projednán a schválen na. zasedání ZM VB číslo 1/2023 dne 15. února 2023 a nabývá okamžité účinnosti.

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Volební řád pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZM VB a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZM VB
   

Příloha č. 1 Jednacího řádu ZM VB

Volební řád pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZM VB a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZM VB

čl. 1
Základní ustanovení

 1. Volby jsou veřejné.
 2. Právo volit a být volen má každý člen ZM VB. Výjimky z tohoto ustanovení jsou uvedeny v Článku 2.
 3. Volby probíhají jednotlivě, v pořadí: volba starosty, volby místostarostů, volby dalších dlouhodobě uvolněných členů ZM VB, volby neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZM VB. V případě volby jen do některé z funkcí se tento volební řád použije přiměřeně.
 4. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu 11 členů ZM VB, tedy nejméně 6 hlasů.
 5. Volby jsou ukončeny zvolením kandidáta do volené funkce nebo rozhodnutím ZM VB.

čl. 2
Volitelnost

 1. Na funkci starosty může kandidovat každý člen ZM VB.
 2. Na funkci 1. místostarosty může kandidovat každý člen ZM VB, který již nebyl zvolen do funkce starosty.
 3. Na funkci místostarosty může kandidovat každý člen ZM VB, který již nebyl zvolen do funkce starosty, 1. místostarosty nebo jiného místostarosty.
 4. Na funkci jiného dlouhodobě uvolněného člena ZM VB může kandidovat každý člen ZM VB, který již nebyl zvolen do funkce starosty, 1. místostarosty, jiného místostarosty nebo uvolněného člena ZM VB.
 5. Na funkci předsedy výboru může kandidovat každý člen ZM VB, s výjimkou Kontrolního výboru a Finančního výboru, jehož členem nemůže být starosta a místostarosta (§ 119 odst. 1 zákona).
 6. Na funkci místopředsedy výboru může kandidovat každý člen ZM VB, který nebyl zvolen předsedou výboru, do něhož se volí, s výjimkou Kontrolního výboru a Finančního výboru, jehož členem rovněž nemůže starosta a místostarosta (§ 119 odst. 1 zákona).
 7. Na člena výboru může kandidovat každý člen ZM VB, který nebyl zvolen předsedou či místopředsedou výboru, do něhož se volí, s výjimkou Kontrolního výboru a Finančního výboru, jehož členem nemůže rovněž být starosta a místostarosta (§ 119 odst. 1 zákona).

čl. 3
Postup voleb starosty, místostarostů, uvolněných členů ZM VB, předsedů a místopředsedů výborů ZM VB

 1. Kandidáta na funkci volenou podle tohoto volebního řádu může navrhnout kterýkoliv člen ZM VB. Kandidát musí svou kandidaturu veřejně přijmout.
 2. Každý z kandidátů má právo se představit a odpovědět na položené dotazy. Poté bude rozprava ukončena, poté následuje samotná volba.
 3. Volba probíhá hlasováním jednou z voleb zřetelným zvednutím ruky a to v pořadí:
  – “pro kandidáta/ku”,
  – “proti kandidátovi/ce”.
  Předsedající oznámí začátek a konec hlasování, během něhož mohou členové ZM VB hlasovat, přičemž čas určený na hlasování předsedajícím musí být nejméně 6 vteřin.
  Pokud se člen ZM VB zúčastní jednání ZM VB distančním způsobem, hlasuje tak, že během oznámeného hlasování podrží před kamerou list papíru, na které je napsána jedna z možných voleb (“pro kandidáta/ku”, “proti kandidátovi/ce”) tak, aby během hlasování byla zřejmá jeho vůle.
 4. Člen ZM VB může dát svůj hlas při volbě na volenou funkci pouze jedinému kandidátovi. V případě, že dal svůj hlas dvěma či více kandidátům na volenou funkci, je jeho volba neplatná.
 5. Nezíská-li žádný kandidát potřebnou většinu hlasů, pokračuje volba druhým kolem, ve kterém se hlasuje o dvou kandidátech s nejvyšším počtem získaných hlasů, případně o jediném navrženém kandidátovi.
 6. V případě, že dva či více kandidátů dosáhli shodného, nejvyššího počtu hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
 7. V případě jednoho kandidáta s nejvyšším počtem hlasů a rovnosti dvou a více kandidátů s druhým největším počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
 8. Pokud není žádný kandidát zvolen ani ve druhém kole, pokračuje volba na tutéž funkci s nově navrženými kandidáty.

čl. 4
Postup voleb členů výboru

 1. Kandidáta na funkci člena výboru může navrhnout kterýkoliv člen ZM VB. Kandidát musí svou kandidaturu veřejně přijmout.
 2. Každý z kandidátů má právo se představit a odpovědět na položené dotazy. Poté bude rozprava ukončena, poté následuje samotná volba.
 3. Volba probíhá hlasováním jednou z voleb zřetelným zvednutím ruky a to v pořadí:
  a) “pro kandidáta/ku”,
  b) “proti kandidátovi/ce”.
  Předsedající oznámí začátek a konec hlasování, během něhož mohou členové ZM VB hlasovat, přičemž čas určený na hlasování předsedajícím musí být nejméně 6 vteřin.
  Pokud se člen ZM VB zúčastní jednání ZM VB distančním způsobem, hlasuje tak, že během oznámeného hlasování podrží před kamerou list papíru, na které je napsána jedna z možných voleb (“pro kandidáta/ku”, “proti kandidátovi/ce”) tak, aby během hlasování byla zřejmá jeho vůle.
 4. Člen ZM VB může dát svůj hlas při volbě na volenou funkci pouze takovému počtu kandidátů, kolik je volených míst. V případě, že dal svůj hlas více kandidátům na volená místa, je jeho volba neplatná.
 5. V případě, že je počet kandidátů roven počtu volených členů, je možné hlasovat o kandidátech společně.
 6. Pokud nebude zvolen určitý počet členů výboru, pokračuje volba druhým kolem, do kterého budou zařazeni všichni kandidáti, kteří nezískali v prvním kole potřebnou většinu hlasů dle Článku 1 odst. 4 tohoto volebního řádu.
 7. V případě, že dva či více kandidátů dosáhli shodného, nejvyššího počtu hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
 8. V případě jednoho kandidáta s nejvyšším počtem hlasů a rovnosti dvou a více kandidátů s druhým největším počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
 9. Pokud ani po druhém kole nebudou zvoleni všichni členové výboru, pokračuje volba dle Článku 4 tohoto volebního řádu s nově navrženými kandidáty na nezvolená místa.

čl. 5
Volební komise a výsledky hlasování

 1. ZM VB volí ze svých členů nejméně 3 člennou volební komisi.
 2. Členem volební komise nemůže být kandidát na místo volené dle tohoto volebního řádu. V případě, že člen volební komise je na některé volené místo navržen a kandidaturu veřejně přijme, přestává být tímto přihlášením jejím členem a volební komise musí být bezodkladně doplněna, pokud její počet klesne pod 3 členy.
 3. Volby řídí předseda volební komise, kterého zvolí volební komise ze svých členů.
 4. Volební komise kontroluje hlasování a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku volby, který podepíší všichni členové komise.
 5. V zápisu volební komise o průběhu a výsledku volby musí být uvedeno:
  – funkce, na kterou se volí a kolo této volby,
  – kolik členů ZM VB se účastnilo volby,
  – počet členů ZM VB, jejichž volba byla neplatná,
  – počet hlasů pro, které každý z kandidátů obdržel.
 6. Po zkontrolování hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku volby oznámí předseda volební komise výsledky volby.

Tento Volební řád pro volbu starosty, místostarostů, uvolněných členů ZM VB a pro volby dlouhodobě neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů ZM VB byl schválen na. zasedání ZM VB číslo 1/2023 dne 15. února 2023 a nabývá okamžité účinnosti.

Úřad

Zpravodaj

Svátek

Dnes je 22.6.2024

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
neděle 23. 6. zataženo 25/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 22/13 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 24/12 °C

Užitečné informace…

Odstávky egd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Město Veverská Bítýška
Veverská
Bítýška